Pytania i odpowiedzi

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

1. Czym jest Praca Tymczasowa?

Praca Tymczasowa jest to szczególny rodzaj stosunku pracy, w który angażują się trzy podmioty: Agencja Pracy Tymczasowej (INTERIMAX), Pracownik (pracownik INTERIMAX) oraz Klient agencji (Klient INTERIMAX), zwany Pracodawcą Użytkownikiem. Do podmiotów tych są stosowane przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika oraz przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Praca Tymczasowa jest to również usługa realizowana przez agencję INTERIMAX dla jej Klientów.

Z prawnego punktu widzenia podmiotem, który zatrudnia Pracowników Tymczasowych, jest  Agencja Pracy Tymczasowej czyli INTERIMAX. W ramach usługi, INTERIMAX zatrudnia pracowników i deleguje ich do wykonywania zadań pod nadzorem i według założeń Pracodawcy Użytkownika oraz przejmuje na siebie wszystkie zobowiązania kadrowo-płacowe wobec ww. Pracowników.

2. Kim jest Pracodawca Użytkownik?

Pracodawca Użytkownik jest to Klient agencji INTERIMAX, do którego zostali oddelegowani Pracownicy Tymczasowi zatrudnieni za jej pośrednictwem. Pracodawca Użytkownik jest podmiotem odpowiedzialnym za wyznaczanie zadań Pracownikom Tymczasowym oraz kontrolę ich wykonania.

3. Kim jest Pracownik Tymczasowy?

Pracownik Tymczasowy jest to pracownik zatrudniony przez agencję INTERIMAX wyłącznie w celu wykonywania pracy czasowej na rzecz i pod kierownictwem Klienta INTERIMAX, zwanego Pracodawcą Użytkownikiem.

4. Jak długo można delegować Pracownika Tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz jednego Pracodawcy Użytkownika?

Pracownik Tymczasowy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy może być delegowany przez agencję INTERIMAX do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego Pracodawcy Użytkownika przez okres, który nie przekracza łącznie 18 miesięcy.

5. Kto ponosi odpowiedzialność za szkody, które zostały wyrządzone przez Pracownika Tymczasowego?

Odpowiedzialność za szkody, które wyrządził Pracownik Tymczasowy, ponosi agencja INTERIMAX. Jest ona również zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej przez Pracownika Tymczasowego na zasadach i w granicach obowiązujących pracownika zgodnie z przepisami o odpowiedzialności materialnej pracowników.

6. Jakie obowiązki wobec Pracownika Tymczasowego ma Pracodawca Użytkownik?

Pracodawca Użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw, które  przysługują pracodawcy w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem Pracownika Tymczasowego. Główne obowiązki, jakie należą do Pracodawcy Użytkownika:

  • dostarczanie Pracownikowi Tymczasowemu – w zakresie, który został uzgodniony z firmą INTERIMAX – odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz przeprowadzenie szkolenia BHP i szkolenia stanowiskowego,
  • zapewnienie mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy Pracownika Tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników.

Pracodawca Użytkownik ma również obowiązek traktować Pracowników Tymczasowych pod względem warunków pracy i innych warunków zatrudnienia na równi z własnymi pracownikami, którzy są zatrudnieni na takim samym lub podobnym stanowisku.

7. Kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Pracowników Tymczasowych?

Pracodawca Użytkownik ma obowiązek zapewnienia Pracownikowi Tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej, a więc to on jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Pracownika Tymczasowego.

8. Czy Pracownikowi Tymczasowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego?

Tak, pracownik, który zawarł umowę o pracę tymczasową, ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlop ten ma wymiar 2 dni za każdy pełny miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego Pracodawcy Użytkownika.

9. Jaki okres wypowiedzenia umowy ma Pracownikowi Tymczasowy?

W zależności od terminu, na jaki została zawarta umowa z Pracownikiem Tymczasowym, okres jego wypowiedzenia może wynosić 3 dni (gdy umowę zawarto na okres nieprzekraczający 2 tygodni) lub 7 dni (gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie).

10. Czy trzecia umowa zawarta z Pracownikiem Tymczasowym staje się umową na czas nieokreślony?

Nie. Pracowników Tymczasowych nie obowiązują ograniczenia  dotyczące liczby zawieranych przez nich umów, ponieważ nie dotyczy ich art. 25 Kodeksu Pracy.

11. Czy osoby niepełnoletnie mogą być zatrudnione w oparciu o umowę o pracę tymczasową?

Tak, osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą być zatrudnione w oparciu o umowę o pracę tymczasową. W tym przypadku są stosowane właściwe przepisy Kodeksu Pracy, które dotyczą zatrudniania młodocianych.